Algemene voorwaarden Van Dijk Communiceert

1.Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen tussen Van Dijk Communiceert en haar wederpartij, hierna te noemen: “de opdrachtgever”

1.2 Van Dijk Communiceert is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Contactgegevens zijn te vinden op www.vandijkcommuniceert.nl.

1.3 Van Dijk Communiceert wijst de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand, tenzij vooraf schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.4 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Van Dijk Communiceert, voor de uitvoering waarvan door Van Dijk Communiceert derden worden betrokken.

1.5 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze vooraf schriftelijk door Van Dijk Communiceert zijn aanvaard.

1.6 Indien een bepaling van de overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Van Dijk Communiceert zijn vrijblijvend en worden schriftelijk (daaronder begrepen per e-mail) gedaan

2.2 Een overeenkomst wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de offerte wordt aanvaard door de opdrachtgever. De aanvaarding door de opdrachtgever geschiedt schriftelijk, daaronder begrepen per e-mail.

3. Prijzen

3.1 Tenzij anders vermeld, gelden de prijzen die vermeld staan in de door Van Dijk Communiceert uitgebrachte offerte. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

3.2 Gemaakte of te maken onkosten in verband met de uitvoering van de opdracht, daaronder begrepen reiskosten, zullen aan de opdrachtgever worden doorbelast.

3.3 In het geval er sprake is van door de opdrachtgever opgedragen meerwerk, zal Van Dijk Communiceert de opdrachtgever schriftelijk informeren over het daarmee gemoeide aanvullende honorarium. Het meerwerk zal pas worden uitgevoerd nadat de opdrachtgever de offerte ten aanzien van het aanvullende honorarium schriftelijk (daaronder begrepen per e-mail) heeft aanvaard.

4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Van Dijk Communiceert zal het overeengekomen werk naar haar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, staat het Van Dijk Communiceert vrij bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.3 De opdrachtgever verstrekt alle gegevens, waarvan door Van Dijk Communiceert is aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Van Dijk Communiceert zal geheimhouding betrachten omtrent de door haar ontvangen gegevens.

4.4 De opdrachtgever levert slechts materialen (zoals teksten en artwork) aan die geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval de opdrachtgever desondanks inbreukmakende materialen aan Van Dijk Communiceert verstrekt, komt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart Van Dijk Communiceert in geval van eventuele aanspraken van derden op grond van intellectuele eigendomsrechten van die derden.

4.5 Indien de gevraagde materialen niet tijdig aan Van Dijk Communiceert zijn verstrekt, heeft Van Dijk Communiceert het recht de werkzaamheden in verband met de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

4.6 Indien Van Dijk Communiceert, of door haar ingeschakelde derden, werkzaamheden uitvoeren op locatie bij de opdrachtgever, verstrekt de opdrachtgever (kosteloos) de redelijkerwijs gewenste faciliteiten voor uitvoering van de werkzaamheden.

4.7 Van Dijk Communiceert is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

4.8 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor de uitvoering daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

4.9 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit een indicatieve termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Van Dijk Communiceert schriftelijk in gebreke te stellen. Van Dijk Communiceert dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

4.10 Zodra de overeengekomen werkzaamheden zijn voltooid, stuurt Van Dijk Communiceert het werk aan de opdrachtgever. Vervolgens kan de opdrachtgever eventuele wijzigingen doorgeven aan Van Dijk Communiceert, waarna Van Dijk Communiceert het afgeleverde werk waar nodig, doch naar eigen inzicht, aanpast en aan de opdrachtgever verstuurt. Er is in beginsel dus sprake van maximaal één redactieronde.

4.11 De eventuele redactionele aanpassingen als genoemd in artikel 4.10 dienen uiterlijk binnen twee weken na levering van het werk kenbaar te worden gemaakt aan Van Dijk Communiceert. Indien Van Dijk Communiceert geen of geen tijdige reactie van de opdrachtgever ontvangt, wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn met het geleverde werk. Het geleverde werk geldt dan als het definitieve werk.

4.12 Zodra de opdrachtgever het werk (al dan niet na verwerking van de door de opdrachtgever gesuggereerde redactionele aanpassingen), gaat de verantwoordelijkheid van de inhoud van het werk over op de opdrachtgever.

5. Duur van de overeenkomst

5.1 De overeenkomst tussen Van Dijk Communiceert en de opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit

6. Betaling door de opdrachtgever

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient betaling, zonder korting of verrekening, te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Van Dijk Communiceert aan te wijzen bankrekening. De betalingstermijn is een fatale termijn.

6.2 De opdrachtgever is niet bevoegd enige betalingsverplichting op te schorten of te verrekenen.

6.3 Indien tijdige betaling uitblijft, is Van Dijk Communiceert gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten.

6.4 In het geval er sprake is van liquidatie, aanvraag van faillissement of surseance van betaling, dan wel staking van de onderneming van de opdrachtgever, zullen de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

6.5 Indien betaling niet binnen de in lid 1 genoemde termijn is verricht, verkeert de opdrachtgever (zonder ingebrekestelling) van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand.

6.6 Van Dijk Communiceert is voorts gerechtigd om alle kosten in rekening te brengen die moeten worden gemaakt om de invordering van de verschuldigde gelden te waarborgen, waaronder alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 500,– per geval/factuur.

6.7 Indien partijen een overeenkomst aangaan voor langere duur kan Van Dijk Communiceert de opdrachtgever bij het aangaan van een overeenkomst verzoeken een voorschot te betalen voor de te leveren werkzaamheden. De voorschotfactuur wordt verrekend met de laatste aan de opdrachtgever te zenden factuur.

7. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

7.1 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die uit de met Van Dijk Communiceert gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Van Dijk Communiceert zal in dat geval steeds bevoegd zijn de overeenkomst hetzij geheel of gedeeltelijk op te schorten of buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd haar aanspraak op schadevergoeding. Van Dijk Communiceert zal in dat geval ook bevoegd zijn eventuele alle andere met de opdrachtgever lopende transacties te ontbinden.

7.2 Van Dijk Communiceert is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van surseance van betaling, faillissement stillegging of liquidatie van de onderneming van de opdrachtgever

7.3 Indien Van Dijk Communiceert tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

7.4 Indien Van Dijk Communiceert op het moment van de in de voorgaande leden van dit artikel bedoelde ontbinding reeds prestaties heeft geleverd ten behoeve van de opdrachtgever en ter uitvoering van de overeenkomst, is zij gerechtigd de reeds geleverde prestaties afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden de betreffende factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Vóór de ontbinding van de overeenkomst gefactureerde bedragen, blijven met inachtneming van het voorgaande onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

8. Overmacht

8.1 Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid (tijdige) nakoming van de opdracht niet van Van Dijk Communiceert kan worden gevergd, heeft Van Dijk Communiceert het recht haar verplichtingen op te schorten.

8.2 Indien omstandigheden die aanleiding geven tot de overmacht langer aanhouden dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Van Dijk Communiceert heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

9.2 Indien Van Dijk Communiceert aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Van Dijk Communiceert beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de opdracht waarop de aansprakelijkstelling betrekking heeft, tot een maximum van € 2.500,–.

9.3 Van Dijk Communiceert is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, in het geval die schade is veroorzaakt door onjuiste en/of onvolledige gegevens die zijn verstrekt door de opdrachtgever.

9.4 Van Dijk Communiceert is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en imagoschade.

10. Intellectuele eigendom

10. 1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Van Dijk Communiceert de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar gemaakte teksten, concepten, ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, en offertes.

10.2 De door Van Dijk Communiceert geschreven teksten mogen worden gebruikt voor de in de overeenkomst omschreven gebruiksdoel. Indien de opdrachtgever de teksten voor een ander doel wenst te gebruiken is daarvoor expliciete toestemming vereist van Van Dijk Communiceert. Aan die toestemming kan Van Dijk Communiceert nadere voorwaarden verbinden, waaronder de betaling door de opdrachtgever van een aanvullende vergoeding.

10.3 Indien de opdrachtgever een door Van Dijk Communiceert geschreven werk na oplevering wil bewerken is daarvoor expliciete toestemming vereist van Van Dijk Communiceert.

11. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

11.1 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Van Dijk Communiceert en de opdrachtgever, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

11.2 Op elke overeenkomst tussen Van Dijk Communiceert en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.